DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

Služby

Poskytujeme konzultácie a prípravu pre zavedenie:

 • systému manažérstva kvality podľa  STN EN ISO 9001

 • systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001

 • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:1999

 • systému krízového manažérstva

 • certifikáciu výrobkov, ES prehlásenie o zhode.

Naše poradenstvo pre certifikáciu podľa noriem ISO zahŕňa:

 • Vypracovanie dokumentácie systému manažmentu kvality a environmentálneho manažmentu.

 • Dodanie vzorovej dokumentácie a vzorových formulárov, potrebných pre predpísané záznamy – všetko v elektronickej podobe.

 • Konzultácie - pridelený poradca, ktorý bude organizácii neustále k dispozícii bez ďalšej hodinovej sadzby za poradenstvo.

 • Interný audit a protokol o internom audite.

 • Základné preškolenie manažéra kvality (predstaviteľa vedenia pre kvalitu) a metrológa.

 • Osvedčenie o príprave k certifikácii.

 • Rozširujúce školenia a semináre k systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

Priebeh prípravy na certifikáciu

 • Zavedenie systémov riadenia kvality a environmentalistiky prebieha vo firme postupne za pomoci našich konzultantov počas dohodnutých konzultácií a dodaného PC programu (CD), prispôsobenému potrebám firmy zákazníka.

 • Na každej konzultácii bude zákazníkovi vysvetlená primeraná časť požiadaviek normy ISO a po vzájomnej konzultácii s poradcom bude stanovený najefektívnejší spôsob ich aplikácie do systému organizácie.

 • Požiadavky normy bude spracovávať predstaviteľ vedenia firmy pre kvalitu, prípadne ich ten bude ďalej prideľovať jednotlivým pracovníkom. Vypracované úlohy budú na ďalšej schôdzke konzultované s poradcom a prípadne poopravené.

 • Postupnými krokmi tak bude prebraná celá norma ISO a výsledkom bude:

  • vypracovaná dokumentácia systému riadenia spoločnosti, presne odpovedajúca danej organizácii,

  • prehľadne spracované záznamy, ktoré dokumentujú zavedenie, uplatňovanie a zlepšovanie systému manažmentu kvality a environmentálneho manažmentu,

  • pripravenosť organizácie k úspešnému absolvovaniu Certifikačného auditu.

Doba prípravy

Pokiaľ je zaistená primeraná súčinnosť zo strany zákazníka, sme schopní zaviesť systém kvality veľmi rýchlo. Priemerná doba prípravy je 5 mesiacov a viac, podľa veľkosti firmy, ale zo skúsenosti vieme, že táto doba môže byť pri dobrej spolupráci aj kratšia.

O zavedený systém sa staráme i naďalej

Pokiaľ bude zákazník spokojný so spoluprácu s našou firmou, ponúkame mu udržiavanie zavedeného systému, vykonávanie interných auditov, ktoré sú jedným zo základných požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001, konzultácie pri zlepšovanie výkonnosti zavedeného systému.

Školenia poriadené našou spoločnosťou

Naša spoločnosť ponúka, mimo štandardné služby v odpadovom hospodárstve, tiež možnosť školenia práve v tejto toľko diskutovanej oblasti. Základnými okruhmi nami poriadaných školení a seminárov sú:

    - Nakladanie s odpadmi
    - Ochrana ovzdušia
    - Zákon o vodách
    - Riadenie systémov kvality

Technické špecifikácie seminárov (dĺžka, miesto, začiatok) sú voľné. Záleží iba na zákazníkovi a jeho špecifických požiadavkách. Vecná náplň všetkých seminárov je upravená podľa požiadaviek klienta.

Návrat

 

 

 

     sv