DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

Čo znamená ISO

 

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

 

ISO (International Organization for Standardization - Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je sieť národných štandardizačných inštitúcií 146 krajín, v ktorej má každá krajina zastúpenie jedným členom. Systém je koordinovaný zo Ženevy vo Švajčiarsku, kde sa nachádza centrála organizácie.

ISO nie je vládna organizácia, jej členovia nie sú predstavitelia národných vlád. Napriek tomu, ISO zastáva špeciálnu pozíciu v súkromnom sektore i spoločnosti. Na jednej strane je to preto, že väčšina z jej členských inštitúcií sú súčasťou vládnej štruktúry tej ktorej krajiny, alebo sú vládou riadené. Na druhej strane, ostatní členovia majú svoje zázemie jedine v súkromnom sektore, kde boli zvolení národným spoločenstvom priemyselných inštitúcií.

Na medzinárodných normách zvyčajne pracujú technické komisie ISO. Každý člen ISO, ktorý sa zaujíma o predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť zastúpený v tejto technickej komisii. Na práci sa zúčastňujú i medzinárodné organizácie, vládne aj mimovládne, s ktorými ISO nadviazala pracovný styk. ISO úzko spolupracuje s Medzinárodnou elektronickou komisiou (IEC – International Electrotechnical Commission) vo všetkých záležitostiach normalizácie v elektronike. Centrálny sekretariát, ktorý koordinuje celý systém, sídli v Ženeve. Medzinárodné normy sa navrhujú podľa pravidiel daných smernicami ISO/IEC, časť 3. Hlavnou úlohou technických komisií je príprava medzinárodných noriem. Návrhy medzinárodných noriem, prijaté technickými komisiami sa rozosielajú členom ISO na hlasovanie. Vydanie medzinárodnej normy si vyžaduje súhlas najmenej 75% z hlasujúcich členov. Prvá verzia noriem pre systém kvality bola vydaná prostredníctvom technického výboru TC v roku 1987 ako ISO 9000.

Hlavná činnosť ISO

ISO je najväčší tvorca noriem vo svete. Jej hlavnou činnosťou je tvorba technických noriem. ISO normy majú dôležitý tak ekonomický, ako aj sociálny význam. Tvoria pozitívnu zmenu a riešia základnú problematiku hlavných činností každej spoločnosti.

Medzinárodné normy, ktoré ISO vytvára sú užitočné pre priemyselné a obchodné organizácie všetkých typov, vlády a iné riadiace orgány, obchodné úrady, pre odberateľov a dodávateľov produktov a služieb vrámci verejného i súkromného sektora a v neposlednom rade pre ľu vo všeobecnosti v úlohe spotrebiteľa.

Vznik noriem súboru ISO 9000

Normy súboru ISO vznikli v roku 1 987 ako syntéza skúseností viacerých  popredných firiem, ktoré stvárnila Technická komisia ISO 176 do normatívnej podoby. V roku 1994 boli tieto normy na základe nových poznatkov prepracované a v roku 2 000 revidované.

Súbor noriem ISO 9000 vznikol:

  • ako nástroj systematického zabezpečovania stabilnej kvality výrobkov a služieb,

  • ako nástroj prekonávania technických prekážok v obchode zjednocovaním, zdokonaľovaním a sprehľadnením spôsobu zabezpečovania kvality pre potreby hodnotenia 

ISO 9000 opisuje základy systémov manažérstva kvality a špecifikuje terminológiu systémov manažérstva kvality.

ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality tam, kde organizácia potrebuje preukázať svoju schopnosť poskytovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníka a použiteľných predpisov, a zameriava sa na zvýšenie spokojnosti zákazníka.

ISO 9004 poskytuje návod, ktorý berie do úvahy tak efektívnosť, ako aj účinnosť systému manažérstva kvality; cieľom tejto normy je zlepšovanie výkonnosti organizácie, spokojnosti zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán.

ISO 19011 poskytuje návod na audit systémov manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

OHSAS 18001 hodnotenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Udáva požiadavky na systém manažérstva BOZP, aby organizácia zlepšila  výkonnosť a umožnila riadiť a vyhodnocovať riziká. Je použiteľná (prospešná) pre každú organizáciu.

Čo znamená pojem „Medzinárodná štandardizácia“?

O medzinárodnej priemyselnej štandardizácii hovoríme v prípade, ak rozsiahla väčšina produktov a služieb v jednotlivých obchodných a priemyselných odvetviach zodpovedá medzinárodným normám. To je možné dosiahnuť prostredníctvom zhodných zmlúv vzájomnej dohody medzi národnými reprezentantmi zastupujúcich všetkých ekonomických akcionárov pozostávajúcich z – dodávateľov, odberateľov, vládnych orgánov a ostatných ziskových skupín (interest groups), ako aj spotrebiteľov. Súhlasia so špecifikami a kritériami, ktoré sú vyžadované v klasifikácii materiálov, vo výrobe a dodávaní produktov, v testovaní a analýze, v terminológii a v poskytovaní služieb. Touto cestou medzinárodné štandardy predstavujú tvoria osvedčenú štruktúru odporúčaní, alebo spoločný technologický jazyk, medzi dodávateľmi a ich zákazníkmi – čo uľahčuje obchod a technológiu transferov.

Čím je ISO 9001 a 14001 špecifické?

Norma ISO 9000 a ISO 14000 patria medzi najznámejšie a navyužívanejšie normy vôbec. ISO 9000 sa stalo medzinárodným odporúčaním pre požiadavky kvality v obchodnej oblasti. ISO 14000 zabezpečuje  približne toľko, ak nie viac, v oblasti pomoci organizáciam vyriešiť problematiku enviromentalistiky.

Väčšina ISO noriem je špecifická  pre jednotlivé produky, materiály alebo procesy. Napriek tomu získali vo svete meno "všeobecné normy systémov manažérstva".

„Všeobecné" zamená, že rovnaká norma môže byť aplikovaná v ktorejkoľvek organizácii. Ďalej tento pojem vyjadruje, čo je potrebné v organizácii urobiť, ak chce založit systém manažmentu kvality alebo systém enviromentálneho manažmentu a tiež značí, že nezáleží na na tom, aká organizácia to je, alebo čo robí, ak chce zaviesť systém manažmentu kvality alebo systém enviromentálneho manažmentu, potom manažment ako systém musí odpovedať množstvu náležitých znakov, ktoré sú popísané v príslušnej norme.

Termín „ systémy manažérstva“ sa v odbornej praxi a práve tak aj v bežnom živote objavuje a skloňuje stále častejšie. Kvalita vo všetkých svojich súvislostiach je faktor, od ktorého do značnej miery závisí konečný, najmä v peniazoch vyjadrený efekt všetkých našich snažení a v mnohých prípadoch aj prežitie firmy. Najvýhodnejšou a najefektívnejšou metódou na dosiahnutie úspešnosti, konkurenčnej schopnosti a dlhodobej stability firmy je riadenie firmy prostredníctvom kvality za pomoci súvisiacich systémových noriem a štandardov.

Model procesného prístupu

 

Návrat

 

 

 

     sv