DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

Prečo je výhodné získať certifikát podľa noriem:

ISO 9001

 • Presná identifikácia procesov v organizácii a eliminácia tých neefektívnych.

 • Zvýšenie produktivity práce stanovením konkrétnych právomocí a zodpovedností pre každého pracovníka.

 • Prezentácia spoločnosti – Certifikát je doklad o tom, že organizácia je vo všetkých svojich činnostiach orientovaná na uspokojenie požiadaviek svojho zákazníka a na predchádzanie jeho očakávaní.

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti organizácie hlavne vo výberových konaniach a pri získavaní verejných zákaziek, kde je certifikácia jednou zo základných podmienok účasti.

 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov

 • Zvýšenie exportných šancí

 • Úspora nákladov a lepšie nasadenie zdrojov

 • Zvýšenie bezpečnosti

 • Zvýšená akceptácia zo strany bánk a úradov

 • Podstatné zníženie priebežných dôb realizácie procesov

 • Značná minimalizácia režijných nákladov

 • Podstatné zníženie priebežných dôb realizácie procesov

 • Pripravenosť na obchodné a technické podmienky v EU

ISO 14 001

Odpadové hospodárstvo je neoddeliteľnou súčasťou práce, evidencie a vykazovania každej právnickej a fyzickej podnikajúcej osoby. Táto skutočnosť nie je úplne známa, predovšetkým fyzickým podnikajúcim osobám - SZČO. Podobné podmienky a praktické skúsenosti sa vzťahujú k platnému zákonu o ochrane ovzdušia alebo zákona o vodách. Inými slovami, táto oblasť býva obvykle z neznalosti zanedbávaná. Ich dôležitosť vynikne pri kontrole orgánov dozoru životného prostredia. Väčšinou neskoro. Sankcia je nepríjemná vždy a v tomto prípade aj zbytočná. Doporučujeme Vám obrátiť sa na nás, pretože iba do konca roku 2003 platila výnimka stanovujúca možnosť využitia starého zákona o odpadoch.

Poslanie systému kvality v spoločnosti

Systém kvality plní poslanie v dvoch navzájom sa podmieňujúcich oblastiach:

 1. Uľahčuje vzťahy medzi zákazníkom a dodávateľov

      (externé zabezpečovanie kvality)

 • prispieva k odstaňovaniu technických a organizačných prekážok obchodu,

 • chráni zákazníka,

 • zvyšuje konkurencieschopnosť výrobkov a služieb,

 • zvyšuje dôveru zákazníka voči dodávateľovi. 

 1. Prispieva k neustálemu zlepšovaniu kvality organizácie

      (interné zabezpečovanie kvality)

 • pomáha vytvárať súlad v jednotlivých činnostiach organizácie,

 • definuje procesy v organizácii a ich vzájomné vzťahy,

 • pomáha znižovať náklady v organizácii,

 • pomáha hodnotiť úroveň organizácie voči medzinárodným kritériam,

 • pomáha identifikovať potreby zákazníka,

 • pomáha ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov.

Prínosy zavedenia systému kvality pre organizáciu

Systém kvality podľa ISO 9000 prináša k poskytovanému výrobku alebo službe pridanú hodnotu, ktorú môžu vnímať:

zákazníci a koneční užívatelia formou

 • splnenia svojich požiadaviek

 • spoľahlivosti

 • dostupnosti v pravý čas

 • dlhodobého udržania požadovanej úrovne kvality

pracovníci vo vnútri organizácie ako

 • lepšie pracovné podmienky

 • väčšie uspokojenie z práce

 • vyššiu bezpečnosť a ochranu zdravia

 • lepší etický prístup a morálku

majitelia a investori

 • zvýšenou návratnosťou investícií

 • lepšími prevádzkovými výsledkami

 • väčším podielom na trhu

 • zvyšovaním ziskovosti

dodávatelia a partneri

 • stabilitou vzťahov

 • nárastom rozsahu spolupráce

 • dobrým partnerstvom

spoločnosť ako

 • záruku udržateľného rozvoja spoločnosti zohľadňovaním právnych a etických požiadaviek

 • zlepšovaním záruk bezpečnosti a ochrany zdravia

 • znižovaním nepriaznivých vplyvov na životné prostredie

Návrat

 

 

 

     sv