DNCONSULTING

 

Poradenstvo a konzultácie

pre certifikáciu podľa noriem ISO

 

 

Úvodná stránka   
Profil   
Služby   
 Čo znamená ISO   
Prečo  certifikácia ISO   
Ceny     
Certifikačné orgány   
Referencie   
                   Kontakt

  SVORNOST v02\Hlavna stranka SVORNOST.htm         

        

 

 

 

 

 

F.A.Q.

často kladené otázky

 

 

Otázka:

Mení sa postavenie národných a európskych noriem členských štátov EÚ u nás ?

Odpoveď:

Postavenie národných noriem iných členských štátov EÚ zostáva rovnaké ako doposiaľ, t.j. zostávajú národnými normami členského štátu. Vzhľadom na dobrovoľné postavenie noriem vo všeobecnosti je vecou obchodnej zmluvy medzi zákazníkom a odberateľom podľa akej normy sa dodanie výrobku alebo služby uskutoční.

Normy členských štátov, ktoré boli prevzaté do sústavy slovenských technických noriem ako STN majú postavenie slovenskej technickej normy. Normy členských štátov preberajúce európske normy EN majú postavenie oficiálnych verzií európskych noriem, ak boli prevzaté do národnej sústavy v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, alebo aj prekladom do ich vlastného jazyka, ak takýto preklad bol notifikovaný Ústrednému sekretariátu CENELEC pre elektrotechnické normy alebo Riadiacemu stredisku CEN v prípade EN noriem vydaných v CEN.

V zmysle európskej legislatívy nijaká členská krajina nesmie brániť voľnému pohybu tovaru. Výrobok vyrobený, vyskúšaný a posúdený podľa slovenských technických noriem musia akceptovať v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ.


Otázka:

Podľa ktorých noriem sa certifikuje systém manažmentu kvality?

Odpoveď:

V decembri roku 2000 boli vydané oficiálne texty noriem EN ISO 9000, 9001 a 9004. Tieto normy nahrádzajú normy EN ISO 9001, EN ISO 9002, EN ISO 9003 a EN ISO 9001-1 z roku 1994 a EN ISO 8402 z roku 1995. Platnosť starých noriem vypršala 15.12.2003. Súpis noriem:

Označenie STN

Názov

Označenie medzinárodné

STN EN ISO 9001:2001

Systémy manažmentu kvality – požiadavky

EN ISO 9001:2000

STN EN ISO 9000:2001

Systémy manažmentu kvality – základy, zásady a slovník

EN ISO 9000:2000

STN EN ISO 9004:2001

Systémy manažmentu kvality – Smernice pre zlepšovanie výkonnosti

EN ISO 9004:2000

STN EN ISO 14001:1997

Systémy environmentálneho manažmentu – Špecifikácia s návodom pre jej použitie

EN ISO 14001:1996

STN EN ISO 19011:2003

Smernice pre auditovanie systému manažmentu kvality a/alebo environmentálneho manažmentu

EN ISO 19011:2002


Otázka:
Platia ešte normy ON?

Odpoveď:

ON boli zrušené bývalým zákonom o normalizácii č. 142/1991 Zb. v znení neskorších právnych úprav. Vzhľadom na ich technický obsah bolo odporúčané, aby si ich vzali do gescie jednotlivé rezorty a využili ich obsah buď na pretransformovanie na STN, prípadne do rezortných predpisov alebo aby ich zrušili bez náhrady v období troch rokov od vydania zákona 142/1991 Zb. Toto odporúčanie spolu so zoznamami noriem a rezortov bolo uverejnené vo Vestníku ÚNMS SR č.2/1994.


Otázka:
V organizácii chceme zaviesť systém kvality podľa ISO 9000. Čo je potrebné  urobiť?

Odpoveď:

Organizácia musí vypracovať, zdokumentovať, zaviesť systém manažérstva v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:9000. 

Je potrebné :

a)      identifikovať procesy v organizácii

b)      určiť postupnosť a interakciu týchto procesov

c)      určiť kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a riadenia týchto procesov

d)      zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a monitorovanie týchto procesov

e)      monitorovať, merať a analyzovať tieto procesy

f)        zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého zlepšovania týchto procesov, v súlade s požiadavkami tejto medzinárodnej normy

To znamená  vypracovať :

-          dokumentáciu vyhlásenia politiky kvality a cieľov kvality

-          príručku kvality

-          dokumentáciu postupov požadovaných touto medzinárodnou normou

-          dokumenty potrebné v organizácii na zaistenie efektívneho plánovania, prevádzky a riadenia jej procesov

-          záznamy vyžadované medzinárodnou normou

Spoločnosť DNConsulting Vám ponúka riešenie - zastreší vo Vašej firme proces prípravy manažmentu kvality a dovedie Vás k získaniu certifikátu!


Otázka:
Aké sú požiadavky normy ISO 9001?

Odpoveď:

Normy ISO rady 9000 poskytujú užívateľom možnosť neustále zlepšovať svoju výkonnosť tým, že sa sústreďujú na kľúčové procesy v organizácii.

Nové poňatie manažmentu kvality kladie dôraz na plnenie týchto základných cieľov:

  • Spokojnosť zákazníka

  • Optimalizácia podmienok pre kvalitné a efektívne činnosti zamestnancov – motivácia pracovníkov k výkonnosti a formovanie ich  postojov  a  neustále vzdelávanie, zdokonaľovanie a využívanie ich schopností pre zvyšovanie kvality produktu. Produktom je myslený výstup z jedného procesu, ktorý je zároveň vstupom pre proces nasledujúci  i  konečný výrobok, alebo služba smerujúca k zákazníkovi.

  • Neustále zlepšovanie systému manažmentu kvality.

  • Procesné poňatie

Návrat na začiatok stránky

 

 

 

     sv